Top

Regulaminy


Regulamin imprezy masowej.

 

„Mecze piłki siatkowej Tauron Ligi oraz Pucharu Polski i Ligi Mistrzyń z zachowaniem specjalnego reżimu sanitarnego”

I.

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich meczów siatkówki Tauron Ligi oraz Pucharu Polski w sezonie 2022/2023 zgodnie z załączonym terminarzem (w załączniku).
 3. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy ŁKS Commercecon Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2
 4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.                    
 5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 6. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
 7. a) „Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników służb porządkowych i pracowników służb informacyjnych agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
 8. b) „Teren Imprezy” oznacza teren Wielofunkcyjnej Areny Sportu „Sport Arena” przy al. Unii Lubelskiej 2, w Łodzi, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą; c) „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

II.

1.Impreza ma charakter odpłatny. Wstęp na Imprezę jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu, karnetu lub identyfikatora wydanego przez organizatora.

2..Zabronione jest, bez pisemnej zgody organizatora, utrwalanie przebiegu imprezy lub jej fragmentów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, a także wnoszenie i posiadanie takich urządzeń w trakcie trwania imprezy.                                                                                                   

 

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

 

 1. a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów
 2. b) materiałów wybuchowych,
 3. c) wyrobów pirotechnicznych,
 4. d) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 5. e) napojów alkoholowych, f) środków odurzających lub substancji psychotropowych, Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

 

 1. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
 2. a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje. c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.                                                                 
 3. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń w rozumieniu ustawy o broni i amunicji, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały pożarowo niebezpieczne, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
 4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

III.

1.Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

 1. a) Służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
 2. b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych;
 3. c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
 4. d) zmianę miejsca Uczestnikowi Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 5. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 6. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 7. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
 8. a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
 9. b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez inny zespół, siła wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem sportowym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

 

IV.

1.Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

 1. a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
 2. b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 3. c) nie wpuszczania na teren imprezy osób, wobec których zostało wydane prawomocne orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową na skutek skazania za wykroczenia lub orzeczenie zobowiązujące się do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonywania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt.2 stawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
 4. d) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
 5. e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
 6. f) służby porządkowe w przypadkach, o których mowa w art. 11, punkt 1 i 2 ustawy z dn.23.05.2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, mogą użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art.12 ustawy 1 punkt 1, litera A i B punkt 2 litera A, punkt 12 litera A tej ustawy (art.20 ust 2 Ustawa o bezpieczeństwie imprezy masowej) g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 7. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

V.

Wymagania sanitarne.

 

1.Osoby uczestniczące w meczach w charakterze publiczności obowiązane są do poruszania się po Hali Łódź Sport Arena wyłącznie po strefach dla nich przeznaczonych oraz do bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom służb porządkowych.

2.Osoby uczestniczące w meczach w charakterze publiczności obowiązane są poddać się przy wejściu na halę, obejmującej umycie rąk środkiem dezynfekującym. Środek dezynfekujący zapewnia ŁKS Commercecon Łódź S.A.

 1. Zaleca się osobom uczestniczącym w meczu w charakterze publiczności niewnoszenie bagażów podręcznych. W czasie meczów o których mowa w punkcie III przechowalnia rzeczy nie będzie funkcjonowała.
 2. ŁKS Commercecon Łódź S.A. ma prawo usunąć z hali osoby nieprzestrzegające powyższych zasad sanitarnych.
 3. Osoby uczestniczące w meczach w charakterze publiczności przyjmują do wiadomości, że za naruszenie obowiązujących zasad sanitarnych mogą zostać ukarane przez powołane do tego służby, w tym funkcjonariusz policji lub inspektorów sanitarnych.

 

VI.

Odpowiedzialność.

 

 

 1. Osoby uczestniczące w meczach w charakterze publiczności obowiązane są do niezwłocznego informowania służb porządkowych o każdym przypadku naruszenia zasad sanitarnych określonych niniejszym Regulaminem.

 

 1. Osoby uczestniczące w meczach w charakterze publiczności w wypadku stwierdzenia naruszenia zasad sanitarnych obwiązane są do niezwłocznego opuszczenia miejsca w którym doszło do takiego zdarzenia, do czasu przywrócenia przez służby porządkowe stosowania obowiązujących zasad sanitarnych.

 

 

 

 

 

VII

 

1.Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

 

2.. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: ŁKS Commercecon Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2

 

3.Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

 

 

VIII.

 

1.Niniejszy Regulamin jest dostępny:

 1. a) w siedzibie organizatora: ŁKS Commercecon Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2
 2. b) na stronie internetowej www.lkscommercecon.pl
 3. c) podczas imprez na terenie imprezy przy wejściu

 

 1. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w niniejszym regulaminie na piśmie, przesyłką poleconą.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.